Zdravotnický asistent (5let/večerní)

Obor Zdravotnický asistent je středoškolským ekvivalentem oboru Všeobecná sestra.

Ve školním roce 2021/2022 NEOTEVÍRÁME.

Charakteristika oboru

Čtyřleté studium je určeno absolventům základních škol - děvčatům i chlapcům a je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi získávají studiem nejen vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon zdravotnického povolání, ale i širší všeobecné vzdělání, jež jim dává možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách. Možnosti dalšího vzdělávání ve zdravotnických oborech jsou velmi široké. Absolventi jsou rovněž připraveni pro okamžité uplatnění v praxi  - jako střední zdravotnický personál, jež bude poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry, popř. lékaře.

Profil absolventa

V oblasti odborného vzdělávání získává absolvent tyto kompetence:

 • poskytuje základní ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu a podílí se na    provádění vysoce specializované ošetřovatelské péče
 • získává a shromažďuje informace potřebné pro sestavení ošetřovatelských diagnóz
 • pracuje se zdravotnickou dokumentací
 • sleduje a zaznamenává fyziologické funkce
 • provádí komplexní hygienickou péči, prevenci proleženin
 • pečuje o dietní a pitný režim
 • provádí rehabilitační ošetřovatelství, nácvik sebeobsluhy, aktivizaci klientů
 • zajišťuje aplikaci tepla a chladu
 • podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčiv, zdravotnických prostředků a prádla
 • podává léčebné prostředky v rozsahu svých kompetencí
 • odebírá biologický materiál
 • provádí kyslíkovou terapii
 • podílí se na léčbě akutních a chronických ran
 • připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům, asistuje při těchto výkonech, poskytuje ošetřovatelskou péči po těchto výkonech v rozsahu svých kompetencí
 • obsluhuje jednoduché přístroje a dodržuje pracovní postupy při manipulaci s nimi
 • poskytuje první pomoc v rozsahu své způsobilosti

Další kompetence, které absolvent získá během studia, jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu.

Zdravotní požadavky

Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání v oboru zdravotnický asistent jsou definovány v platných právních dokumentech (NV 689/2004 Sb. ve znění NV 268/2008 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání).

Pro studium oboru vzdělání zdravotnický asistent nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

 • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu;
 • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit kontakt s alergizujícími látkami;
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit dráždivé a alergizující látky;
 • prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
 • přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování;
 • prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity;
 • prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny;
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

Učební plán

Učební plán ke stažení.

Uplatnění v praxi

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.

Školní vzdělávací program

 

Zdravotnický asistent 53-41-M/01, 5 let, večerní