Sociální činnost (4roky/denní)

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme 1 třídu - 30 žáků

Charakteristika oboru

Jedná se o čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou. Školní vzdělávací program je připraven a reaguje na aktuální požadavky MŠMT a MPSV. Žáci jsou připravováni pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb. Po absolvování studia naleznou uplatnění,  jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, budou mít vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Navíc studiem získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce, sociálně právní činnost, sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních.

Profil absolventa

V oblasti odborného vzdělávání získává absolvent tyto kompetence:

 • má přehled o systému sociálních služeb a zná podmínky jejich poskytování
 • provádí krizovou intervenci a základní sociální poradenství, podílí se pod odborným vedením na sociálních depistážích a sociální prevenci
 • ovládá administrativní a správní postupy související s poskytováním sociálních služeb, vede příslušnou dokumentaci a pracuje i s právními i jinými zdroji odborných informací
 • poskytuje přímou pomoc klientům sociálních služeb
 • pomáhá mobilním i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů nebo při udržování kontaktu se společenským prostředím
 • zajišťuje nebo pomáhá klientům při zajišťování chodu domácnosti včetně nákupů a běžných služeb
 • pomáhá rodinám v péči o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením
 • zajišťuje samostatně péči o dítě do tří let věku v denním režimu
 • respektuje při poskytování péče osobnost klienta a jeho práva, vhodně s ním komunikuje, jedná taktně, s péčí a přiměřenou empatií
 • realizuje činnosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, jeho fyzické i psychické kondice, společenských a pracovních návyků
 • připravuje samostatně i v týmu plány a projekty výchovné práce pro různé skupiny klientů nebo jednotlivé osoby zaměřené na rozvíjení osobnosti, sociální aktivizaci a vyplňování volného času
 • zohledňuje při přípravě a realizaci výchovně-vzdělávací činnosti individuální zvláštnosti a subjektivní potřeby klientů i objektivní podmínky, ve kterých bude činnost probíhat
 • rozvíjí ve skupině klientů pozitivní sociální vztahy
 • uplatňuje při práci s klienty (jednotlivcem nebo skupinou, dětmi nebo dospělými) vhodné pedagogické strategie a prostředky i základní metody sociální péče
 • využívá ve své práci odpovídajícím způsobem empatické, asertivní a autentické komunikace

Další kompetence, které absolvent získá během studia, jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu.

Zdravotní požadavky

Základním předpokladem pro přijetí je zdravotní způsobilost, jejíž podmínky jsou uvedeny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb.; posouzení této způsobilosti provede registrovaný ošetřující lékař, který potvrdí přihlášku ke vzdělávání.

Učební plán

Učební plán ke stažení.

Uplatnění v praxi

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Uplatnění najde v sociální nebo administrativní činnosti na obecních úřadech, úřadech práce, v zařízeních ústavního typu pro handicapované občany, v dětských domovech, v charitativních organizacích apod. Dále se může uplatnit při poskytování pečovatelské činnosti v domovech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory, v terénní pečovatelské službě apod.

Školní vzdělávací program

Sociální činnost 75-41-M/01, 4 roky, denní
 

Leták zde