Výchovný poradce


Výchovná poradkyně poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, v otázkách prevence a řešení vývojových, výchovných a výukových problémů žáků a v otázkách vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, včetně možnosti vypracování individuálního vzdělávacího plánu.

Výchovná poradkyně vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Činnost výchovné poradkyně je vymezena vyhláškou MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou 197/2017 Sb.)

Poradenské činnosti:

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost.
 2. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti:

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
  • metodicky pomáhat učitelům poskytujícím individualizovanou péči,
  • poskytovat poradenskou činnost pro rodiče,
  • poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích,
  • navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),
  • reagovat na podněty žáků ze schránky důvěry,
  • spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 4. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 5. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. Veronika Stará

Konzultační hodiny:

 • pondělí   7:00 –   7:45 hod.
 • čtvrtek  13:40  - 14:25 hod.
 • konzultace je možná kdykoliv po předchozí domluvě ​

Kontakty:

 • osobní kontakt: místnost č. 317 (2. patro)
 • tel: 577 002 264
 • e-mail: stara.v@szskm.cz
 • elektronická schránka důvěry: www.schranka-duvery.cz/schranka/969ab9bc

Články rubriky

Kariérové poradenství – seminář SCIO

 • 30. Říjen 2017 - 13:48

Dne 20.10.2017 proběhl ve čtvrtém ročníku seminář SCIO, který vedla lektorka Mgr. Zapletalová. 

Kam po maturitě?

 • 9. Listopad 2015 - 6:58

Cyklus seminářů pro žáky 4. ročníku zahájen!

Zpráva od výchovného poradce

 • 7. Září 2015 - 6:09

Milí žáci, dovolte mi, abych vás v úvodu školního roku 2015/2016 přivítala krátkým zamyšlením: