Maturitní zkouška - obecné informace


Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – ze společné části a z části profilové.

SPOLEČNOU ČÁST maturitní zkoušky tvoří 2 povinné zkoušky:

1.     Český jazyk a literatura

2.     Cizí jazyk nebo matematika

a maximálně 2 nepovinné zkoušky, které si žák může (ale nemusí) zvolit z nabídky dané školou.

PROFILOVOU ČÁST maturitní zkoušky tvoří 2- 3 povinné zkoušky.

a maximálně 2 nepovinné zkoušky, jejichž nabídku stanoví pro příslušný rok ředitel školy.

Dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Maturitní zkouška musí být úspěšně vykonána nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku středoškolského vzdělávání a každý maturant má ze zákona právo na jeden řádný termín a nejvýše dva opravné termíny pro každou zkoušku. 

Pokud se žák přihlášený k maturitní zkoušce nebude moci ke zkoušce dostavit, například ze zdravotních důvodů, má ze zákona možnost se písemně omluvit řediteli kmenové školy (tzn. školy, na níž ukončil poslední ročník studia) nejpozději do 3 dnů od termínu konání zkoušky. Pokud ředitel školy omluvu uzná, má žák nárok na konání náhradní zkoušky v některém z dalších zkušebních období, ke kterému podá přihlášku (nejpozději však ve výše uvedeném pětiletém období).

Společná část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky

Uzpůsobení podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Články rubriky

Uzpůsobení podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

  • 20. Září 2016 - 13:56

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost požádat o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ).

Společná část maturitní zkoušky

  • 20. Září 2016 - 13:49

Společná část maturitní zkoušky je konána  formou didaktických testů.

Profilová část maturitní zkoušky

  • 20. Září 2015 - 13:51

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 4 nebo 5 povinných zkoušek, přičemž škola stanovuje 2 nebo 3 zkoušky.